สอบถามเพิ่มเติม | PPCC ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

แชทกับเราคลิก!

แชทกับเราคลิก!

PPCC Pollen

PPCC Pollen  คือ  Solution ที่จะช่วยเสริมความสามารถของ Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP ให้แข็งแกร่งและตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

PPCC Pollen MoM

คือ ระบบสำหรับการจัดการกระบวนการผลิต (Manufacturing Operations Management)แบบ end-to-end Process ที่ช่วยให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตเป็นเรื่องง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเร็วขึ้น โดยระบบ - สามารถบันทึกผลการผลิตได้ทั้งแบบอัตโนมัติจากเครื่องจักร หรือ ผ่านระบบบาร์โค้ดช่วยให้รู้สถานะการผลิต Real Time และลดข้อมูลผิดพลาดจากการคีย์ของคน - แจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่องจักรผ่านอุปกรณ์อันดง(Andon) และจอ LCD Monitor - แสดงผลค่า OEE ของแต่ละเครื่องจักร Real-time ช่วยให้รู้ประสิทธิผลของเครื่องจักรได้รวดเร็ว Real-time

PPCC Pollen Vendor Connect

คือ ระบบเชื่อมต่อกับผู้ขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับผู้ขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีต้นทุนที่ลดลง  โดยระบบ - สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ข้อมูลพยากรณ์ความต้องการสินค้า(Forecast),ใบสั่งสินค้า(Purchase order),การรับสินค้า(PO Receipt) และ AP Billing ได้ - สามารถแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านเมล์

PPCC Pollen Barcode

คือ ระบบบาร์โค้ด ที่จะมาช่วยให้การบันทึกข้อมูลต่างๆ รวดเร็วขึ้น ถูกต้องมากขึ้น โดยรองรับทุกขั้นตอนสำคัญในโรงงาน ตั้งแต่รับวัตถุดิบเข้า เบิกวัตถุดิบ โอนย้ายวัตถุดิบ บันทึกผลการผลิต ไปจนถึง ขั้นตอนการขายสินค้า

PPCC Pollen Weight & Label

คือ ระบบการคัดแยกสินค้าด้วยน้ำหนักที่จะมาช่วยตรวจสอบและแยกแยะสินค้าที่มีรูปร่างและขนาดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยป้องกันการส่งสินค้าผิด และสินค้าผสมกัน

PPCC Pollen e-Tax Invoice

คือ ระบบใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดทำซึ่งเป็น Digital Certificate และ Digital Signatureเพื่อได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการพิมพ์ใบกำกับภาษีอีกทั้งช่วยลดจำนวนเอกสารที่ต้องจัดเก็บจำนวนมาก

PPCC Pollen Vendor Performance

คือ ระบบประเมินผู้จำหน่าย (Vendor) ที่จะมาช่วยในการพิจารณาคัดสรร ผู้จำหน่าย เพื่อให้ได้สินค้าและบริการสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ระบบสามารถประเมินได้ 10 ข้อ โดยสามารถกำหนดน้ำหนักความสำคัญในแต่ละหัวข้อได้

PPCC Pollen LineNoti

คือ ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Application ซึ่งช่วยให้ไม่พลาดเรื่องสำคัญ ในเวลาที่ต้องรู้

PPCC Pollen EDI

คือ ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ระหว่างบริษัทคู่ค้า โดยรองรับข้อมูลพยากรณ์สินค้า (Forecast) และข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าในรูปแบบเอกสารที่เป็น csv,text,excel จะช่วยให้ลดเวลา ลดความผิดพลาดจากการใช้คนคีย์ข้อมูล

PPCC Pollen Safety Stock Cal

คือ ระบบคำนวณปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock)ช่วยให้มีปริมาณสินค้าคงเหลือเพียงพอกับความต้องการ ลดปัญหาสินค้าขาดสินค้าล้นสต๊อค โดยระบบสามารถนำข้อมูลความต้องการสินค้าในอดีตหรือข้อมูลพยากรณ์ความต้องการสินค้ามาพิจารณาเพื่อหาค่า Safety Stock ที่เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ

PPCC Pollen Forecast Calculation

คือ ระบบคำนวณค่าพยากรณ์ความต้องการสินค้า ช่วยให้คุณวางแผนเตรียมทรัพยากรได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยระบบสามารถเลือกโมเดลต่างๆ เพื่อใช้คำนวณได้หลายวิธีเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะความต้องการสินค้าที่อาจแปรผันตามฤดูกาลหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

PPCC Pollen OEE

คือ ระบบวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness ;OEE) ที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์คุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรหรือไลน์ผลิตได้แบบ Real-Time

Tag : ระบบ erp, syteline erp, infor syteline, erp software, cloud erp, erp program, erp systems, infor partner thailand, ติดตั้งระบบ erp โรงงาน, ที่ปรึกษาระบบ ERP, โปรแกรมคำนวณ oee, kanban system, ระบบ kanban, ระบบคัมบัง, ระบบการผลิตแบบลีน