สอบถามเพิ่มเติม | PPCC ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

แชทกับเราคลิก!

แชทกับเราคลิก!

ระบบอิเล็กทรอนิกส์คัมบัง

ยกระดับการจัดการด้านวัตถุดิบ,การผลิต,การขาย
และการจัดซื้อของคุณ ด้วยความสามารถของอิเล็กทรอนิกส์คัมบัง

KanbanBOX

คุณใช้ระบบคัมบัง ระบบลีน หรือ ระบบการผลิตแบบโตโยต้าในโรงงาน
แต่ยังคงมี ปัญหาเหล่านี้อยู่ ใช่หรือไม่ ?

ข้อมูลไม่ Real -Time :

ไม่สามารถ รู้ข้อมูลสถานะของคัมบังได้
อย่าง Real-time

1

ไม่เข้าโรงงานไม่รู้สถานะ :

ต้องเข้าโรงงานหรือเดินเข้าไปดูที่ไลน์การผลิต หรือ ตู้ kanban post ถึงจะรู้ข้อมูลสถานะของคัมบัง

2

ปริมาณสินค้าขาดๆ เกินๆ :

มีปริมาณสินค้าไม่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า มากบ้าง น้อยบ้าง

3

ยอดผลิตไม่สม่ำเสมอ :

ไม่สามารถ ปรับเรียบ จำนวนคัมบังเพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าที่สม่ำเสมอได้

4

ล่าช้าในการสื่อสารกับลูกค้าหรือซัพพลายเอร์ :

ไม่สามารถสื่อสารข้อมูลกับลูกค้า
ซัพพลายเออร์ ได้อย่างรวดเร็ว
และ Real-time

5

สอบกลับไม่ได้ :

ไม่สามารถ สอบกลับ ข้อมูลเกี่ยวกับ
คัมบังการ์ดได้ รับเข้าสต๊อคเมื่อไร
ถูกขาย ไปวันไหน ไม่รู้เลย

6

เพิ่มประสิทธิภาพยาก :

เป็นคัมบังกระดาษไม่สามารถ เก็บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบคัมบังได้ยาก ต้องใช้คนไป
เฝ้าคอยจด บันทึก

7

ข้อมูลไม่ Real -Time :

ไม่สามารถ รู้ข้อมูลสถานะของคัมบังได้อย่างReal-time

1

ไม่เข้าโรงงานไม่รู้สถานะ :

ต้องเข้าโรงงานหรือเดินเข้าไปดูที่ไลน์การผลิตหรือ ตู้ kanban post ถึงจะรู้ขอคัมบัง

2

ปริมาณสินค้าขาดๆ เกินๆ :

มีปริมาณสินค้าไม่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากบ้าง น้อยบ้าง

3

ยอดผลิตไม่สม่ำเสมอ :

ไม่สามารถ ปรับเรียบจำนวนคัมบังเพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าที่สม่าเสมอได้

4

ล่าช้าในการสื่อสารกับลูกค้าหรือซัพพลายเอร์ :

ไม่สามารถสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าซัพพลายเออร์ ได้อย่างรวดเร็วและReal-time

5

สอบกลับไม่ได้ :

ไม่สามารถ สอบกลับ ข้อมูลเกี่ยวกับคัมบังการ์ดได้รับเข้าสต๊อคเมื่อไร ถูกขายไปวันไหน ไม่รู้เลย

6

เพิ่มประสิทธิภาพยาก :

เป็นคัมบังกระดาษไม่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบคัมบังได้ยาก ต้องใช้คนไปเฝ้าคอยจดบันทึก

7

คุณใช้ระบบคัมบัง ระบบลีน หรือ ระบบการผลิตแบบโตโยต้าในโรงงาน แต่ยังคงมี ปัญหาเหล่านี้อยู่ ใช่หรือไม่ ?

ข้อมูลไม่ Real -Time :

ไม่สามารถ รู้ข้อมูลสถานะของคัมบังได้อย่างReal-time

1

ไม่เข้าโรงงานไม่รู้สถานะ :

ต้องเข้าโรงงานหรือเดินเข้าไปดูที่ไลน์การผลิตหรือ ตู้ kanban post ถึงจะรู้ข้อมูลสถานะของคัมบัง

2

ปริมาณสินค้าขาดๆ เกินๆ :

มีปริมาณสินค้าไม่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากบ้าง น้อยบ้าง

3

ยอดผลิตไม่สม่ำเสมอ :

ไม่สามารถ ปรับเรียบจำนวนคัมบังเพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าที่สม่ำเสมอได้

4

ล่าช้าในการสื่อสารกับลูกค้าหรือซัพพลายเอร์ :

ไม่สามารถสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าซัพพลายเออร์ ได้อย่างรวดเร็วและReal-time

5

สอบกลับไม่ได้ :

ไม่สามารถ สอบกลับ ข้อมูลเกี่ยวกับคัมบังการ์ดได้รับเข้าสต๊อคเมื่อไร ถูกขายไปวันไหน ไม่รู้เลย

6

เพิ่มประสิทธิภาพยาก :

เป็นคัมบังกระดาษไม่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบคัมบังได้ยาก ต้องใช้คนไปเฝ้าคอยจดบันทึก

7

ข้อมูลไม่ Real -Time :

ไม่สามารถ รู้ข้อมูลสถานะของคัมบังได้อย่างReal-time

1

ไม่เข้าโรงงานไม่รู้สถานะ :

ต้องเข้าโรงงานหรือเดินเข้าไปดูที่ไลน์การผลิตหรือ ตู้ kanban post ถึงจะรู้ขอคัมบัง

2

ปริมาณสินค้าขาดๆ เกินๆ :

มีปริมาณสินค้าไม่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากบ้าง น้อยบ้าง

3

ยอดผลิตไม่สม่ำเสมอ :

ไม่สามารถ ปรับเรียบจำนวนคัมบังเพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าที่สม่าเสมอได้

4

ล่าช้าในการสื่อสารกับลูกค้าหรือซัพพลายเอร์ :

ไม่สามารถสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าซัพพลายเออร์ ได้อย่างรวดเร็วและReal-time

5

สอบกลับไม่ได้ :

ไม่สามารถ สอบกลับ ข้อมูลเกี่ยวกับคัมบังการ์ดได้รับเข้าสต๊อคเมื่อไร ถูกขายไปวันไหน ไม่รู้เลย

6

เพิ่มประสิทธิภาพยาก :

เป็นคัมบังกระดาษไม่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบคัมบังได้ยาก ต้องใช้คนไปเฝ้าคอยจดบันทึก

7

ถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเพิ่มขีดความสามารถระบบลีน
ของคุณด้วย
KanbanBOX

What is KanbanBOX

KanbanBOX  เป็นเว็บซอฟต์แวร์สำหรับจัดการระบบคัมบังของคุณด้วยคัมบังอิเล็กทรอนิกส์ (e-kanban)

KanbanBOX ช่วยเพิ่มประสิทธภาพในกระบวนการจัดซื้อ,การผลิต,การขายและสินค้าคงคลังของคุณ

คุณสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์และมองเห็นทั้งห่วงโซ่อุปทาน ได้ทุกที่ ทุกเวลา

KanbanBOX เหมาะกับโรงงานที่ใช้ระบบการผลิตแบบลีน
(Lean Manufacturing) หรือ ระบบคัมบัง หรือ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS(Toyota Production System),heijunka Toyota system

KanbanBOX ระบบคัมบัง | ppcc

Key Capabilities

CALCULATE AND MANAGE YOUR KANBAN SYSTEM‍
คำนวณและจัดการระบบคัมบังของคุณ
วิเคราะห์ปริมาณการใช้สินค้า,ขนาดภาชนะ,
จำนวนคัมบังการ์ด และอัปเดตระบบอยู่เสมอ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
COMMUNICATE IN REAL TIME WITH SUPPLIERS AND CUSTOMERS THANKS TO EKANBAN
สื่อสารกับลูกค้าและซัพพลายเออร์แบบเรียลไทม์
ด้วยการอ่านบาร์โค้ด ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัสดุจะถูกส่งไปยังผู้ที่ต้องการทันที


INTEGRATE THE EKANBAN SYSTEM WITH YOUR ERP‍
ลดปัญหาการผลิตที่ไม่คงที่
Heijunka และ Sequencer : สองเครื่องมือที่แตกต่างกันในการแก้ปัญหาการผลิตไม่คงที่ จะช่วยให้คุณผลิตตามความต้องการที่แท้จริง แก้ปัญหาแนวโน้มการผลิตที่ไม่สอดคล้องกัน และหลีกเลี่ยงการผลิตมากเกินไป
CALCULATE AND MANAGE YOUR KANBAN SYSTEM‍
ทำงานในขณะเดินทาง
ในการเข้าถึง KanbanBOX แค่มีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และด้วยแอป KanbanBOX สำหรับ Android และ iOS คุณสามารถอ่านบาร์โค้ดและส่งข้อมูลไปยังซัพพลายเออร์ได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนของคุณ!
COMMUNICATE IN REAL TIME WITH SUPPLIERS AND CUSTOMERS THANKS TO EKANBAN
แสดงสถานะของห่วงโซ่อุปทาน
ติดตามคัมบังทั้งหมดห่วงโซ่อุปทานของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว การเข้าถึง KanbanBOX นั้นง่ายและรวดเร็ว เพียงคุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรและทำให้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลคัมบังได้ในเวลาที่ต้องการ!
INTEGRATE THE EKANBAN SYSTEM WITH YOUR ERP‍
เชื่อมต่อกับ ERP ของคุณ
ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
e-kanban และซอฟต์แวร์ ERP โดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลซ้ำซ้อนและปรับปรุงขั้นตอนทางธุรกิจ


CALCULATE AND MANAGE YOUR KANBAN SYSTEM‍
แพลตฟอร์มเดียวสำหรับห่วงโซ่อุปทาน
เปิดใช้งานความสัมพันธ์คัมบังกับซัพพลายเออร์และลูกค้าของคุณ ตลอดจนจัดการและปรับขนาดคัมบัง เชื่อมต่อกับพวกเขาผ่าน KanbanBOX และเริ่มทำงานร่วมกันในการกำหนดขนาดของคัมบังใหม่ สื่อสารการล้างคอนเทนเนอร์แต่ละคอนเทนเนอร์แบบเรียลไทม์
CALCULATE AND MANAGE YOUR KANBAN SYSTEM‍
คำนวณและจัดการระบบคัมบังของคุณ
วิเคราะห์ปริมาณการใช้สินค้า,ขนาดภาชนะ,
จำนวนคัมบังการ์ด และอัปเดตระบบอยู่เสมอ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
COMMUNICATE IN REAL TIME WITH SUPPLIERS AND CUSTOMERS THANKS TO EKANBAN
สื่อสารกับลูกค้าและซัพพลายเออร์แบบเรียลไทม์
ด้วยการอ่านบาร์โค้ด ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัสดุจะถูกส่งไปยังผู้ที่ต้องการทันที


INTEGRATE THE EKANBAN SYSTEM WITH YOUR ERP‍
ลดปัญหาการผลิตที่ไม่คงที่
Heijunka และ Sequencer:สองเครื่องมือที่แตกต่างกันในการแก้ปัญหาการผลิตไม่คงที่ จะช่วยให้คุณผลิตตามความต้องการที่แท้จริงแก้ปัญหาแนวโน้มการผลิตที่ไม่สอดคล้องกัน และหลีกเลี่ยงการผลิตมากเกินไป
CALCULATE AND MANAGE YOUR KANBAN SYSTEM‍
ทำงานในขณะเดินทาง
ในการเข้าถึง KanbanBOX แค่มีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และด้วยแอป KanbanBOX สำหรับ Android และ iOS คุณสามารถอ่านบาร์โค้ดและส่งข้อมูลไปยังซัพพลายเออร์ได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนของคุณ!
COMMUNICATE IN REAL TIME WITH SUPPLIERS AND CUSTOMERS THANKS TO EKANBAN
แสดงสถานะของห่วงโซ่อุปทาน
ติดตามคัมบังทั้งหมดห่วงโซ่อุปทานของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวการเข้าถึง KanbanBOX นั้นง่ายและรวดเร็วเพียงคุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรและทำให้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลคัมบังได้ในเวลาที่ต้องการ!
INTEGRATE THE EKANBAN SYSTEM WITH YOUR ERP‍
เชื่อมต่อกับ ERP ของคุณ
ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
e-kanban และซอฟต์แวร์ ERP โดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลซ้ำซ้อนและปรับปรุงขั้นตอนทางธุรกิจ


CALCULATE AND MANAGE YOUR KANBAN SYSTEM‍
แพลตฟอร์มเดียวสำหรับห่วงโซ่อุปทาน
เปิดใช้งานความสัมพันธ์คัมบังกับซัพพลายเออร์และลูกค้าของคุณ ตลอดจนจัดการและปรับขนาดคัมบัง เชื่อมต่อกับพวกเขาผ่าน KanbanBOX และเริ่มทำงานร่วมกันในการกำหนดขนาดของคัมบังใหม่ สื่อสารการล้างคอนเทนเนอร์แต่ละคอนเทนเนอร์แบบเรียลไทม์

Who is KanbanBox For

KanbanBox ออกแบบมาสำหรับบริษัทที่ใช้ระบบคัมบังเพื่อปรับปรุงการจัดการสินค้าและวัตถุดิบ ในแพลตฟอร์มเดียวกัน
คุณสามารถจัดการทั้งคัมบังภายในและคัมบังภายนอกกับซัพพลายเออร์และลูกค้า

Purchase Kanban

Purchase Kanban

KanbanBOX ให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์และการมองเห็นที่สมบูรณ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
Production kanban

Production Kanban

ด้วย KanbanBOX คุณสามารถตรวจสอบการไหลของวัสดุภายในของคุณและให้การคำนวณคัมบังเป็นปัจจุบันเสมอกับความต้องการในปัจจุบัน
Sales kanban

Sales Kanban

ซัพพลายเออร์พบว่า KanbanBOX เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้บริการคัมบังที่มีมูลค่าเพิ่มใหม่แก่ลูกค้าของพวกเขา

The numbers

Global KanbanBOX

30

countries in the world

1,000,000

orders per month

1,900

plants globally

References

Some of our clients

What Can You Do With KanbanBOX

Start and develop the kanban system

Start and develop the kanban system

KanbanBOX มีชุดเครื่องมือครบชุดเพื่อให้การคำนวณและการพิมพ์คัมบังเป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมา ด้วยระบบคัมบังแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ระบบคัมบังทั้งหมดเป็นปัจจุบันเมื่อปริมาณการผลิตและการผสมแตกต่างกันเป็นกิจกรรมที่รวดเร็วมาก

Link to your suppliers and customers

KanbanBOX เป็นเครือข่าย คุณสามารถจัดการคัมบังกับซัพพลายเออร์และลูกค้าได้ด้วยวิธีที่คุณรันคัมบังการผลิตภายใน เพียงแค่เชื่อมต่อกับพันธมิตรธุรกิจของคุณใน KanbanBOXและคุณพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลคัมบังและสัญญาณแจ้งเตือน  การใช้สินค้าและการเติมเต็มสินค้าแบบเรียลไทม์เพียงแค่สแกน บาร์โค้ด
PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ erp ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําความสําเร็จสู่ธุรกิจคุณ
Link to your suppliers and customers
Get visibility along your Supply Chain

Get visibility along your Supply Chain

เพียงคลิกเดียวคุณก็สามารถควบคุมคัมบังการ์ดทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในกระบวนการภายในของคุณหรือกับซัพพลายเออร์และลูกค้า สิ่งที่คุณต้องมีคือคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถสร้างจำนวนผู้ใช้ได้ตามต้องการเพราะเราต้องการให้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลคัมบัง เข้าถึงได้ในเวลาที่ต้องการ

Access safety from everywhere

ส่วนต่อประสานผู้ใช้ KanbanBOX นั้นเป็นมิตรรวดเร็วและใช้งานง่าย เราใช้หลักการ poka-yoke เพื่อลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และป้องกันสภาพที่ผิดปกติ เรานำเทคโนโลยีขั้นสูงสุดมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณและให้คุณทำงานต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก
Access safety from everywhere
PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ erp ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําความสําเร็จสู่ธุรกิจคุณ

ปรับระดับการผลิต ทำให้จังหวะการผลิตคงที่

Heijunka และ Sequencer : สองเครื่องมือที่แตกต่างกันในการแก้ปัญหาปัญหาการผลิตไม่คงที่

Heijunka เป็นเครื่องมือปรับระดับการผลิตที่สร้างสมดุลระหว่างปริมาณงานภายในเซลล์การผลิตตามแนวทาง heijunka Toyota system ส่งผลทำให้อัตราการผลิตและการใช้ทรัพยากรมีความเสถียร

Sequencer เป็นเครื่องมือปรับระดับการผลิตที่กระจายปริมาณงานระหว่างเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดยเรียงลำดับการผลิตที่ถูกต้องช่วยให้หัวหน้าแผนกสามารถกระจายปริมาณงานระหว่างเครื่องจักรและมองเห็นได้ตลอดการผลิตทั้งหมดแก้ไขปัญหาการผลิตไม่คงที่

PPCC ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม เพื่อนําความสําเร็จสู่ธุรกิจคุณ

About PPCC

PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ erp ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําความสําเร็จสู่ธุรกิจคุณ

PPCC เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม ระบบ erp ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี การันตีคุณภาพการทำงานด้วยมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC29110 เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เพื่อพาให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นถึงที่สุด
Read More... PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ erp ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําความสําเร็จสู่ธุรกิจคุณ

4-10+

Years

Project
Management

2-7+

Years

Consulting

5-12+

Years

Technical
& Developer

3-12+

Years

Support

PPCC ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม เพื่อนําความสําเร็จสู่ธุรกิจคุณ

Pricing

เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับบริษัทของคุณ

KanbanBOX เป็น ซอฟต์แวร์บนเว็บ (web software) สำหรับจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ทำงานร่วมกันทั้งในองค์กรของคุณ ซัพพลายเออร์และลูกค้าของคุณ เป็นโซลูชันบนคลาวด์ (Cloud-based) ที่ให้บริการในการสมัครสมาชิกรายเดือนซึ่งรวมผู้ใช้ การบำรุงรักษา การอัปเดตและการสนับสนุนแบบไม่จำกัด บริการนี้มีให้ในโหมดจ่ายต่อการใช้งาน (pay-per-use mode) และไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเริ่มต้น:

ขนาดของการสมัครสมาชิก(the size of the subscription) ขึ้นอยู่กับประเภทของแพลตฟอร์มที่ใช้และจำนวนของความสัมพันธ์คัมบังที่ได้รับการจัดการ

Professional
Plant

From  €230
Month/Plant

To manage items within your plant

 • Production and handling Kanban

 • Multi-process Kanban

 • Closed production orders and handling

 • Internal Milk Run

 • Consumption statistics and automatic recalculation of kanbans

 • Management of video and e-mail

Enterprise plant

From  €390
Month/Plant

For a management of the plant integratedwith the ERP

All of the Professional Plant
functionalities

 • API and Webhook (exchange of data with ERPs and other
  external SWs)

 • Technical drawings

 • Closed production orders and handling

 • Inventory

 • Workflow management

 • Technical assistance "Ticket system

Supply Chain Professional

From  €450
Month/Plant

For those who wish to manage bothinternal and external material flows

 • Production and handling Kanban

 • Procurement. third-party processing and sales Kanban

 • KaMulti-process Kanban

 • Closed production orders and handling

 • Synchro procurement, third-party

  Supply Chain Enterprise

  From  €640
  Month/Plant

  For those who want a complete andintegrated tool

  All of the Professional Plant functionalities

  • Opening and closing of procurement,production, handling and sales orders in ERP

  • Master Data alignment

  • API and Webhooks

     เริ่มต้น KanbanBOX วันนี้ ! และชมระบบการผลิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าต่อตาคุณ

     Get Started