ITAP สนับสนุนโครงการด้าน ERP
แก่ผู้ประกอบการไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ
.
📑1.โครงการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (ERP Ready)
เป็นการทำ Business Process Improvement เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมก่อนการนำระบบ ERPที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
.
เงื่อนไขการสนับสนุนโครงการ ERP Ready
-ITAP สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 และสนับสนุน ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อโครงการ ในหมวดค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
-ผลสำเร็จของโครงการ ERP Ready ควรประกอบด้วย 3-4 ข้อ ดังนี้
.
a.ผู้บริหารและพนักงาน เกิดความเข้าใจว่าระบบ ERP จะเข้ามาช่วยงานภายในบริษัทให้ดีขึ้นได้อย่างไร
b.มีการปรับกระบวนการทำงานเดิม เพื่อรองรับระบบที่จะนำมาประยุกต์ใช้
c.มีการจัดเตรียมข้อมูลส่วนต่างๆ ที่จะต้องนำเข้าระบบ ERP
d.ทำการพิจารณาคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสม (Software Selection)
.
หมายเหตุ : ผู้เชี่ยวชาญที่ทำโครงการ ERP Ready ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ Implement ERP ของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญจะต้องแนะนำ ERP ที่เหมาะสมกับ Business Process และความต้องการของบริษัทอย่างตรงไปตรงมา หากพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับการแนะนำ ERP ทาง ITAP มีสิทธิ์พิจารณาความเหมาะสมในการเป็นผู้เชี่ยวชาญของท่านได้ทันที
.
📝2.โครงการประยุกต์ใช้ระบบ EPR (Implement ERP)
เป็นการ Implement และ Customize ระบบ ERP ให้เหมาะกับ Business Process ของบริษัท

👉เงื่อนไขการสนับสนุนโครงการ Implement ERP
-ITAP สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 และสนับสนุน ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
.
1.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (ในกรณีที่บริษัทจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ช่วยดูแลโครงการ Implement ERP โดยสามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ทำโครงการ ERP Ready ต่อได้)
2.ค่า Implement และค่า Customize ERP
.
•ITAP ไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในหมวดค่า Software License, ค่า Server และค่าเช่าใช้ Server รวมถึงค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ
•แนวทางการดำเนินงานโครงการ Implement ERP ได้แก่
1)โครงการ Implement ระบบ Distribution ประกอบด้วย Module
•ระบบบริหารการขาย (Sale Management)
•ระบบบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
•ระบบบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory Management)
•ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
2) โครงการ Implement ระบบ Production ประกอบด้วย Module
•ระบบบริหารการขาย (Sale Management)
•ระบบบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
•ระบบบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory Management)
•ระบบบริหารการผลิต (Manufacturing Resource Planning)
3) โครงการ Implement ระบบ Distribution และ Production ประกอบด้วย Module
•ระบบบริหารการขาย (Sale Management)
•ระบบบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
•ระบบบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory Management)
•ระบบบริหารการผลิต (Manufacturing Resource Planning)
•ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้อง Implement โมดูลหลักครบทั้งหมด ขึ้นอยู่กับลักษณะ ธุรกิจและความต้องการของบริษัท
.
*หากบริษัทเคยขอรับการสนับสนุนโครงการ Implement ERP กับ ITAP มาแล้ว และต้องการขอรับการสนับสนุนด้าน ERP อีก จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1)จะต้องมีระยะห่างของโครงการอย่างน้อย 3 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ Implement ERP ครั้งก่อน
2)ITAP จะสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 และสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ เฉพาะการ Implement โมดูลต่อขยาย (ไม่สนับสนุนโมดูลเดิมที่เคยขอรับการสนับสนุนไปแล้ว)
.
•โมดูลต่อขยายของ ERP ที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ เช่น
oระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management)
oระบบบริหารการขนส่ง (Logistic Management)
oระบบสนับสนุนการคาดคะเน (Forecasting)
oระบบจัดการแผนและตารางการผลิตขั้นสูง (Scheduling)
oระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
oระบบขายหน้าร้าน (POS)
เป็นต้น
.
PPCC ยังคงยืนหยัดเพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทย ก้าวไกลสู่สากล
ด้วยระบบ ERP มาตรฐานระดับโลก อย่าง Infor CloudSuite™ Industrial (SyteLine)